artykuł nr 1

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wniosek do pobrania

artykuł nr 2

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia,owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia,owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie do pobrania

artykuł nr 3

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004

Wniosek do pobrania

artykuł nr 4

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka

Oświadczenie do pobrania

artykuł nr 5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

Wniosek do pobrania