artykuł nr 1

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 16. Kontakt z administratorem jest możliwy pod nr telefonu /89/ 533 14 11 lub e-mail: plwolsztyn@olsztyn.piw.gov.pl lub poprzez skrytka Epuap: /Piwolsztyn/ESP.
  2. w sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Kamilem Sujetą korespondencyjnie na adres e-mail iod@olsztyn.piw.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Inspektoratu, a mianowicie:
  4. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie w oparciu m.in. o przepisy Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r., Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r., Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r., Ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. oraz Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 2 kwietnia 2004 r., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji, podmioty świadczące usługi zdrowotne oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przez okres przewidziany w innych przepisach szczególnych oraz w Instrukcji Kancelaryjnej. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
  8. w każdym czasie przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych i wyrażenia sprzeciwu w przypadkach określonych odpowiednio w art. 17 i art. 18 i art. 21 RODO.
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie realizacji wymogów określonych przepisami prawa.