artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. Forma wnoszenia wniosku

W postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne złożony poprzez

· Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP,

· za pomocą poczty elektronicznej na adres: plw@olsztyn.piw.gov.pl,

· pisemnie przy użyciu załączonego formularza złożonego w Sekretariacie lub przesłanego listownie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn.

II. Opłaty

W przypadku konieczności poniesienia przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Inspektorat może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

III. Forma zakończenia sprawy

Odpowiedź na złożony wniosek (udzielenie informacji, decyzja o odmowie lub umorzeniu sprawy).

IV. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VI. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U.  2015r. poz. 2058 z późn. zm.).

Załączniki:
Sugerowana treść wniosku 134 KB