artykuł nr 1

Procedura składania wniosku

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z którego działalnością związane jest żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek musi zawierać następujące elementy:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.2022 poz. 2240).

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • osobiście: w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w godzinach 7.15-15.15, ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn
  • korespondencją pocztową na adres: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn;
  • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: plw@olsztyn.piw.gov.pl;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Poniżej znajdują się przykładowe wzory wniosków o zapewnienie dostępności.

1. Wniosek o zapewnienie dostępności PIW - plik pdf

2.Wniosek o zapewnienie dostępności PIW - plik docx